Tuesday 30 May 2017

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ


ಪೈವಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿನೇಶ್ವರೀ ನಾಗೇಶ್ ಇವರು ನೀಡಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು

No comments:

Post a Comment